Toekomstvisie van VBT

Onze toekomstvisie

Twekkeler Balans.
Als VBT hebben wij in 2019 een lange termijn visie opgesteld, rode draad hierin is: balans.
De balans tussen stad en land, balans tussen ontwikkeling en behoud, balans tussen grootschalige landbouw en het kleinschalige landschap en balans tussen het trage buitengebied en de snelle stad.
Vandaar: Twekkeler Balans.
Twekkelo levert als groen buitengebied een belangrijke bijdrage aan het leefgenot van de Twentse stedeling, hier mag iets tegenover staan.
Om een evenwichtige balans te behouden, hebben wij het volgende voor ogen:

I. Twekkelo als Groen Hart van Twente.
In Twekkelo is het nog stil, donker ’s nachts, is er overal zicht op en gevoel van buitengebied en is het verkeersluw.
Wij pleiten er voor om enkele bestaande situaties te verbeteren zoals de overgang stad-land op de Marssteden, Auke Vleerstraat en Transportcentrum, evenementen op UT/Go Planet zonder geluids en trillingsoverlast, verder terugdringen van sluip(vracht)verkeer.
In Twekkelo is er agrarisch en natuurlijke landschap (met essen, velden, houtwallen en coulissenlandschap) waar gewoond en gewerkt wordt, zonder parkvorming. Twekkelo zorgt graag zelf voor het beheer en onderhoud van dit landschap, bij voorkeur in een ‘groene en blauwe diensten’ regeling. Wij staan open voor experimenten als ‘kunst in het landschap’ of een ‘levend landschap lab’.

II. In Twekkelo ontspant de stad.
Twekkelo wil het kleinschalige uitloopgebied van bewoners van stedelijk Twente zijn. Wij dragen bij aan het verhogen van het leefgenot van de Twentse stedeling. De stedeling is te gast in Twekkelo, wij vragen respect voor de kleinschaligheid en de openstelling van particulier gronden.

III. Twekkelo voedt de stad. De landbouw draagt het landschap van Twekkelo.
Twekkelo wil voedselproducent zijn voor stedelijk Twente door middel van grootschalige en kleinschalige landbouw. Ondernemers die ambachtelijk en lokaal produceren willen wij graag ondersteunen en helpen. Wij willen een proeflocatie worden voor een ‘local food revolution’ (good ett’n van kort bie).

IV. In Twekkelo heerst noaberschap.
Nieuwe initiatieven dragen bij aan Twekkelo (brengen, niet alleen halen). Het Kulturhus is het levendige centrum van activiteiten van en door Twekkelo'ers.

V. Twekkelo wil bestuurlijke eenheid.
Twekkelo wil graag onder één gemeente vallen en streeft een gemeentelijke herindeling na die de splitsing van Twekkelo uit 1937 ongedaan maakt.

VI. Twekkelo is echt duurzaam.
Twekkelo deelt het streven van de gemeenten Enschede en Hengelo naar een afvalloos Twente ‘zero waste’ oftewel gin pröttel. Hierbij past wel ook het versneld beëindigen van de afvalverbranding van gebiedsvreemd afval door Twence (lees: afval uit het buitenland). Wij zien voor ons dat de voormalige stort op de hellingen met blijvend groen bos wordt ingericht. In Twekkelo ontstaan positieve ontwikkelingen om op erfniveau energieneutraal te worden. Wij willen een laboratorium zijn voor duurzaamheid. Voor grootschalige energie-opwekking (zon, geen wind) is slechts plek op Boeldershoek-West, waarbij geldt dat verstoring van zicht gecompenseerd moet worden door participatie (aandeelhouderschap). Voor experimenten met opslag van reststoffen in de ondergrond is geen ruimte zonder een 100% eeuwigdurende veiligheidsgarantie. Zoutwinning kan alleen plaatsvinden zonder milieuvervuiling.

En verder...