#minderautosintwekkelo

Wijkverkeersplan

Bewoners van Twekkelo zijn in samenwerking met de gemeentes Hengelo en Enschede al enige tijd bezig met het ontwikkelen van een Wijkverkeersplan. Het uiteindelijke plan moet breedgedragen worden en dient als uitgangspunt voor het doen van verkeersaanpassingen ten einde een Veilig, Verkeersluw en Bereikbaar Twekkelo te realiseren.
Op grond van de geïnventariseerde knelpunten, alle mogelijke verkeersmaatregelen en de verschillende belangen binnen Twekkelo is gekomen tot de volgende pijlers. De verkeerscommissie heeft bij de inventarisatie van de mogelijke oplossingen en de geformuleerde denkrichtingen steeds getoetst aan de hand van deze pijlers.

VEILIG
Iedereen kan veilig deelnemen aan het verkeer in Twekkelo
Kinderen kunnen veilig naar school fietsen
Twekkelo wordt aantrekkelijker als fiets- en wandelgebied

VERKEERSLUW

Alleen bestemmingsverkeer rijdt in Twekkelo
Twekkelo-vreemd verkeer maakt gebruik van routes buiten Twekkelo, zoals de A35 en/ of Hengelosestraat/Enschedesestraat.

BEREIKBAAR
Bestemmingsverkeer kan overal in Twekkelo komen
Bewoners kunnen Twekkelo bereiken en verlaten via Enschede, Boekelo én Hengelo
Bezoekers kunnen alle locaties in Twekkelo minimaal vanaf één kant bereiken. (Enschede, Boekelo óf Hengelo)

In de afgelopen jaren zijn, tijdens verkeersbijeenkomsten met bewoners van Twekkelo, gevaarlijke knelpunten in Twekkelo geïnventariseerd. Een overzicht van alle gevaarlijke verkeerssituaties in Twekkelo, dit dient als input voor het project “Wijkverkeersplan Twekkelo – Veilig, Autoluw en Bereikbaar”.

Op 21 september 2021 vond er een Klankbordgroep bijeenkomst plaats in het Kulturhus. Tijdens deze avond zijn de mogelijke oplossingsrichtingen met de bewoners van Twekkelo gedeeld. Onder andere het voorstel voor het aanbrengen van 'dynamische knips' (paaltjes/nummerbordherkenning) voor niet-bewoners van Twekkelo.
Tot nu toe lijkt er binnen de verkeerscommissie het meeste draagvlak te zijn voor een knip ter hoogte van het transportcentrum. Dit doet het meeste om Twekkelo verkeersluw te maken en maakt binnenrijden voor bezoekers lastiger. Om eea te realiseren constateren we ook dat we een beroep doen op de onderlinge solidariteit. Niet alle maatregelen zullen voor iedereen een zelfde effect hebben, hetzij positief hetzij negatief.

Vervolgproces en inspraakmogelijkheden.
Alle bewoners en belanghebbenden in Twekkelo hebben tot en met dinsdag 5 oktober 2021 de mogelijkheid om reacties te geven op hetgeen er gepresenteerd is. Daarna gaat de Verkeerscommissie een plan opstellen, dit wordt afgestemd met de beide gemeenten. Na het publiceren van een concept zal er een 2e bijeenkomst worden georganiseerd om reacties op te halen en draagvlak te peilen. Deze uitkomsten zullen meegenomen worden in een definitief Verkeersplan dat aan beide gemeenten zal worden aangeboden.
Stuur je input per email naar: verkeer@twekkelo.nl

Klik hier voor de presentatie van 21 september 2021, bijeenkomst Klankbordgroep bewoners Twekkelo.

Klik hier voor de inventarisatie gevaarlijke knelpunten.

Klik hier voor de mogelijke oplossingsrichtingen die besproken kunnen worden.

En verder...