augustus 2021
Energievisie.

Hieronder volgt een uiteenzetting van de stappen die wij als VBT de afgelopen tijd hebben genomen aangaande de energievisie.
Naar aanleiding van de plannen voor een windmolen aan de Windmolenweg hebben we samen met Buurtkring Twekkelo, Buurkring Usselo en de Dorpsraad Boekelo (BUT) de gemeente Enschede pro-actief benaderd. De doelstelling was mee te praten over de hoeveelheid energie die in ons gebied (Enschede West) opgewekt zou moeten worden tot 2030 en dat deze in evenredigheid zou zijn met de opwekking in de gebieden Enschede Noord, Oost en Zuid.
Vanaf vorig jaar mei hebben we als gezamenlijke besturen in wekelijkse sessies met de gemeente gesproken. Na al deze bijeenkomsten is er op 30 maart 2021 met de gemeente Enschede een Intentieverklaring gesloten waarbij wij als gebied Enschede West onze medewerking hebben toegezegd om 150 Terra Joule Duurzame Energie tot 2030 te zullen opwekken. Dit aantal (150 TJ) is aanzienlijk lager dan de eerdere plannen die de gemeente met ons gebied had.
Uitgangspunt van de intentie-overeenkomst is bovendien dat:
 Er een duidelijk afgebakende hoeveelheid energie wordt opgewekt, evenredig met de gebiedsoppervlakte.
 Er een duidelijke regiefunctie voor het gebied is. Het gebied bepaald waar én in welke vorm de energie wordt opgewekt.
 Er een duidelijke winstdeling komt voor het gebied. Winst en participatie gaat niet alleen naar exploitant en grondeigenaar, maar ook naar alle bewoners van het gebied.
Voor de beeldvorming: 50 TJ (de opgave gedeeld door de drie deelnemende gebieden) is bij optimaal gebruik van zonne-energie een oppervlakte van ongeveer 10 ha. Met de inbreng van de vijver aan de Twekkelerbeekweg en de inmiddels gerealiseerde en nog te realiseren zonnedaken op agrarische bedrijfsgebouwen zou er nog slechts 7 ha. grond nodig zijn, die makkelijk in aansluiting op het bestaande zonnepark achter Twence te vinden zijn.

Na het sluiten van de intentie-overeenkomst ontstonden een aantal kinken in de kabel:
 Het college stelt aan de raad voor toch sowieso hoge windmolens te realiseren langs de N18. Het college stelt hierbij dat de afgesproken regiefunctie van het gebied niet van toepassing is.
 Het college en de directie van Twence houden halsstarrig vast aan een in het verleden met de aandeelhouders van Twence afgesproken verdeelsleutel van opgewekte energie op eigendommen van Twence. Dit betekent dat wanneer er zonnevelden op het Twekkelose landbouwgebied achter Twence worden gerealiseerd, de energie-opbrengst maar voor 24% meetelt voor de doelstellingen van de gemeente Enschede. Concreet betekent dat in het licht van een prestatie-afspraak tussen Twekkelo en de gemeente Enschede dat wij 4 keer zoveel grondgebied moeten inbrengen voor het realiseren van de doelstellingen. Dit achten wij geen goede deal.
 De gemeente Hengelo houdt er een eigen top-down werkwijze op na. Zij wenst het gehele gebied tussen de Boeldershoek en het Akzo terrein, groot zo’n 29 ha. te ontwikkelen tot zonnepark. Dit is 3 keer zo veel als onze beoogde bijdrage voor de stad Enschede en naar onze mening derhalve op voorhand disproportioneel.
Het lijkt erop dat er met de gemeenten geen goede afspraken zijn te maken waarbij wij een duidelijke regiefunctie hebben. Wij lijken slechts te worden gezien als wingewest voor de ongebreidelde energiebehoefte van de steden. Dit leidt uiteindelijk tot Twekkelo als grootschalig energie-landschap. Dit alles komt boven op de aanwezigheid van Twence, waarbij er reeds voor 180.000 huishoudens aan ‘duurzame’ energie wordt opgewekt en Twekkelo de negatieve milieugevolgen ervaart. Al 85 procent van het verbrande afval op Twence is inmiddels afkomstig van buiten de regio. Twence is één van de grootste regionale uitstoters van CO2, stikstof en PFAS.
Uiteraard betreuren wij het dat onze inspanningen niet tot een constructieve samenwerking met de gemeente hebben geleid.

Als de zaken er zo voorliggen zal bij de ALV ons voorstel aan de leden het volgende zijn:
 Geen vervolg meer geven aan de intentie-overeenkomst met de gemeente Enschede
 Stellen dat wij met de aanwezigheid van Twence reeds genoeg hebben bijgedragen aan de energietransitie voor Hengelo en Enschede.
 Te focussen op het energieneutraal maken van Twekkelo en haar erven.
 Niet instemmen met verdere grootschalige energielandschappen in Twekkelo (met uitzondering van de opwek op daken en erven) en ons hiertegen te verzetten.
 Kritischer worden ten aanzien van het bedrijf Twence en de negatieve milieugevolgen die het bedrijf veroorzaakt.

Deel dit bericht